Witamy!

Witamy na stronie Banku Spółdzielczego w Tucholi. Zapraszamy do zapoznania się z naszą aktualną ofertą.

« »

 

Szanowni Państwo,

 W dniach:

- 2 listopada od godziny 23:00 do  3 listopada do godziny 04:00

- 7 listopada  od godziny 23:00 do  8 listopada do godziny 04:00

dostawca systemu 3DSecure  będzie prowadził prace administracyjne.

W związku z pracami w podanych przedziałach czasowych nie będzie możliwe dokonywanie transakcji 3DSecure oraz wstrzymany będzie proces rejestracji kart w usłudze.

Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy.


Szanowni Państwo,

Bank Spółdzielczy w Tucholi informuje, iż od dnia 1 lipca 2016 r. posiadacz rachunku oszczędnościowego , rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej  ma możliwość złożenie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci.

Zasady składania dyspozycji na wypadek śmierci na ww. rachunkach bankowych reguluje art. 56 ustawy Prawo bankowe, o następującej treści:

,,1. Posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie bankowi dokonanie - po swojej śmierci - wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci).

  1. Kwota wypłaty, o której mowa w ust. 1, bez względu na liczbę wydanych dyspozycji, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku.
  2. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w każdym czasie przez posiadacza rachunku zmieniona lub odwołana na piśmie.
  3. Jeżeli posiadacz rachunku wydał więcej niż jedną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, a łączna suma dyspozycji przekracza limit, o którym mowa w ust. 2, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej.
  4. Kwota wypłacona zgodnie z ust. 1 nie wchodzi do spadku po posiadaczu rachunku.
  5. Osoby, którym na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci wypłacono kwoty z naruszeniem ust. 4, są zobowiązane do ich zwrotu spadkobiercom posiadacza.”

Od 1 lipca w przypadku śmierci posiadacza rachunku bankowego, który złożył dyspozycje wkładem na wypadek śmierci, Bank będzie miał obowiązek powiadomienia osób wskazanych w tej dyspozycji o przysługującym im prawie do środków z tego tytułu. W związku z powyższym, jeżeli złożyliście Państwo taką dyspozycję w Banku, pragniemy przypomnieć o konieczności aktualizacji danych adresowych osób wskazanych w dyspozycji w celu jej sprawnej realizacji. Sprawdzenia i aktualizacji złożonych dyspozycji na wypadek śmierci można dokonać w Centrali, Oddziale i Punkcie Kasowym Banku prowadzącym Państwa rachunek.


Poznaj naszą ofertę:

 

Kursy walut

Z dnia 2016-10-25

  USD   3.9543
  EUR   4.3058
  CHF   3.98
  GBP   4.8391
  NOK   0.4789
  SEK   0.4439

Kod SWIFT/BIC: GBWCPLPPAktualności

Komunikaty

Ostrzeżenie przed fałszywymi wiadomościami


Szanowni Państwo, SGB-Bank ostrzega o fałszywych wiadomościach poczty elektronicznej kierowanych do klientów Banków Spółdzielczych...


 

Promocje