Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG)

Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Tucholi objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG).

logo-bfg

 

 

 

 

 

Wysokość gwarancji BFG:

» jeśli kwota depozytów nie przekracza równowartości w złotych 100 000 euro – gwarantowana jest w całości,
» w przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100 000 euro dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe:

» osób fizycznych,
» osób prawnych,
» jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej, ale posiadają zdolność prawną,
» szkolnych kas oszczędności i pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych.

Jakie depozyty nie podlegają ochronie?

»  Skarbu Państwa;

»  Narodowego Banku Polskiego;

»  banków, banków zagranicznych oraz instytucji kredytowych, o których mowa w ustawie – Prawo bankowe;

»  kas i Kasy Krajowej;

»  Funduszu;

»  instytucji finansowych;

»  firm inwestycyjnych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 575/2013, i uznanych firm inwestycyjnych z państwa trzeciego, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 25 tego rozporządzenia;

»  osób i podmiotów, które nie zostały zidentyfikowane przez podmiot objęty systemem gwarantowania depozytów;

»  krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz krajowych i zagranicznych zakładów reasekuracji, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 615); funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych, spółek zarządzających i oddziałów towarzystw inwestycyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z późn. zm.6));

»  otwartych funduszy emerytalnych, pracowniczych funduszy emerytalnych, powszechnych towarzystw emerytalnych i pracowniczych towarzystw emerytalnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 291 i 615);

»  jednostek samorządu terytorialnego;

»  organów władz publicznych państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska oraz państwa trzeciego, w szczególności rządów centralnych, regionalnych oraz jednostek samorządu terytorialnego tych państw.

Które środki są objęte ochroną?

»  środki pieniężne zgromadzone przez deponenta na rachunkach bankowych

»  kwoty wydatkowane na koszty pogrzebu posiadacza rachunku oraz kwoty z tytułu dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, wymagalne przed dniem spełnienia warunku gwarancji

»  należności wynikające z bankowych papierów wartościowych, potwierdzone dokumentami imiennymi wystawionymi przez emitenta lub imiennymi świadectwami depozytowymi, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, o ile zostały wyemitowane przed dniem 2 lipca 2014 r.

Ochroną gwarancyjną nie są objęte środki pieniężne i należności:

»  wpłacone tytułem udziałów, wpisowego i wkładów członkowskich do spółdzielni,

»  kwoty drobne (suma środków niższa niż równowartość 2,5 euro), jeżeli są one jedynymi środkami deponenta objętymi ochroną gwarancyjną i jeżeli znajdują się one na rachunkach bankowych, na których w okresie 2 lat przed dniem spełnienia warunku gwarancji nie dokonano obrotów, poza dopisywaniem odsetek lub pobieraniem prowizji lub opłat,

»  z tytułu pieniądza elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych ( Dz. U. z 2014 r., poz. 873 i 1916 oraz z 2015 r., poz.1764, 1830 i 1893) oraz środki pieniężne otrzymane w zamian za pieniądz elektroniczny, o których mowa w art. 7 ust. 1 ww. ustawy

Zasady obliczania kwoty gwarantowanej:

» wszystkie środki zgromadzone w banku przez jedną osobę, niezależnie od tego na ilu rachunkach (np. lokat terminowych, bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych), traktowane są jako jeden depozyt,

» podstawę do obliczania kwoty gwarantowanej stanowi suma środków ulokowanych na wszystkich rachunkach.

»  do obliczenia kwoty gwarancji w złotych przyjmuje się kurs średni EUR/PLN z dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski.

Podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę środków gwarantowanych jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Więcej informacji na stronie: www.bfg.pl .