Beneficjenci Programu Tarcza Finansowa PFR

Szanowni Państwo,

przekazujemy treść oficjalnego komunikatu Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. (PFR) dotyczącego podmiotów, które uzyskały wsparcie w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” („Program 1.0”) pomimo niespełniania warunku posiadania wpisu w Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS):

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do rozmów dotyczących podmiotów, które uzyskały wsparcie w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” („Program 1.0) pomimo niespełniania warunku posiadania wpisu w Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), Polski Fundusz Rozwoju S.A (PFR)., na zasadzie odstępstwa, o którym mowa w § 10 ust. 11 regulaminu Programu 1.0, powstrzyma się od żądania zwrotu subwencji finansowych udzielonych niżej wskazanym podmiotom:

1) rolnicy, prowadzący we własnym imieniu zarobkową działalność, niepodlegającą obowiązkowi rejestracji w CEIDG, tj. działalność rolniczą („rolnicy);

2) niepubliczne szkoły, placówki, zespoły o których mowa w art. 182 ustawy Prawo oświatowe oraz inne formy wychowania przedszkolnego („niepubliczne szkoły); oraz

3) niepubliczne uczelnie w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce („niepubliczne uczelnie).

W przypadku wyżej wymienionych kategorii podmiotów, zwracamy się do Państwa z prośbą o:

1) odebranie od tych podmiotów dokumentów poświadczających umocowanie w sytuacji, gdy umowa subwencji finansowej została zawarta przez osobę, która nie była umocowana do działania w imieniu beneficjenta z mocy prawa, przy czym dokumentami zastępującymi wydruk z CEIDG albo odpis z KRS będą, w zależności od kategorii podmiotu:

a. zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON – w przypadku rolników;

b. zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez jednostkę

samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek

– w przypadku niepublicznych szkół albo – zaświadczenie o wpisie do ewidencji prowadzonej przez

specjalistyczną jednostkę nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1. Prawa oświatowego – w przypadku

niepublicznych szkół artystycznych; oraz

c. zaświadczenie z ewidencji uczelni niepublicznych – w przypadku niepublicznych uczelni;

2) przekazanie dokumentów przez API eDokumenty, podając wartości pól w następujący sposób:

a. doc_verification_status = 4 (wyjątek);

b. doc_verification_status_exception = 3 (nieweryfikowalne).

3) dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów przez każdy z banków do PFR nie później niż do dnia 28 lutego 2021 r.

Jednocześnie informujemy, że PFR nie przewiduje zmiany instrukcji weryfikacji umocowań.

Dla uniknięcia wątpliwości informujemy, że powyższe nie dotyczy kościelnych osób prawnych, których analizą PFR zajmie się we własnym zakresie.


Szanowni Państwo – Beneficjenci Programu Tarcza Finansowa PFR,

zgodnie z Umową Subwencji i Regulaminem Programu PFR przypominamy o obowiązku przedstawienia przez Państwa w Banku nie później niż do 31 grudnia 2020 r. dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę i złożyła oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu Beneficjenta była uprawniona do jego reprezentowania.
W zależności od sytuacji są to:

 • dokumenty potwierdzające, że osoba, która zawarła Umowę Subwencji Finansowej i złożyła oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu Beneficjenta była uprawniona do reprezentowania Beneficjenta. W zależności od sytuacji są to:
 • aktualny/pełny odpis z KRS na datę Umowy i każdego Wniosku (jeden odpis, jeśli pokrywa wszystkie czynności) lub pełny odpis z KRS na datę złożenia Dokumentów do Banku (jeśli data ta jest późniejsza od daty Umowy i każdego Wniosku),

albo

 • wydruk z CEIDG na datę Umowy i każdego z Wniosków lub na datę złożenia Dokumentów do Banku (jeśli data ta jest późniejsza od daty Umowy i każdego Wniosku),

albo

 • Pełnomocnictwo i aktualny/pełny odpis z KRS lub Pełnomocnictwo i wydruk z CEIDG,

albo

 • Oświadczenie wraz z aktualnym/pełnym odpisem z KRS lub wydrukiem z CEIDG.

Wzory Pełnomocnictwa oraz Oświadczenia (zob. 2.2.3.1 Procedura) zawarte są w Regulaminie i zawierają wzór danych wymaganych w Pełnomocnictwie/Oświadczeniu (https://pfrsa.pl/dam/serwis-korporacyjny-pfr/documents/tarcza-finansowa-pfr/regulamin_programu_tarcza_finansowa_pfr_dla_mmsp.pdf)

W każdym przypadku, w tym w razie konieczności uzupełnienia braków w zakresie złożonych Dokumentów, 31 grudnia 2020 r. jest ostatecznym terminem złożenia Dokumentów przez Beneficjentów.

Dopuszcza się weryfikację w rejestrach (KRS, CEIDG) w sposób zautomatyzowany przez Banki bez konieczności pozyskiwania odpisów/wydruków od Beneficjenta

Dostarczenie ww. dokumentów do Banku może nastąpić w następujący sposób:

 • w formie papierowej osobiście lub przez pocztę,

lub

 • w formie elektronicznej,

lub

 • w przypadku KRS i CEIDG dopuszcza się weryfikację w rejestrach (KRS, CEIDG) w sposób zautomatyzowany przez Banki bez konieczności pozyskiwania odpisów/wydruków od Beneficjenta pod warunkiem, że Banki odbiorą od Beneficjenta oświadczenie, które może być złożone przez Beneficjenta w Bankowości Elektronicznej, w której Beneficjent:
 1. potwierdzi, że zapoznał się z przedstawionymi przez Bank dokumentami,
 2. potwierdzi, że dane zawarte w dokumentach, są prawdziwe, oraz
 3. wyrazi zgodę na przekazanie do PFR dokumentów, które zostały przedstawione Beneficjentowi przez Bank.

 

Z poważaniem

Bank Spółdzielczy w Tucholi