Cele przetwarzania danych osobowych

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana dane będą przetwarzane przez Bank w celach:
1)   wykonywania czynności bankowych, a w szczególności w celu podjęcia niezbędnych działań:
a)    na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy wynikające z chęci skorzystania z naszych usług;
b)    związanych z zawarciem i realizacją umowy z Bankiem;
2)   promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Bank:
a)    w trakcie obowiązywania umowy  – tylko w przypadku uzyskania Pani/Pana zgody, która może być w każdej chwili odwołana lub w przypadku braku Pani/Pana sprzeciwu wobec działań marketingowych realizowanych drogą tradycyjną;
b)  po zakończeniu umowy – tylko w przypadku uzyskania Pani/Pana zgody, która może być w każdej chwili odwołana;
3)   wynikających z Kodeksu Cywilnego tj. ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami;
4)    wypełnienia obowiązków Banku wynikających z przepisów prawa, np.  Prawa bankowego, przepisów ustawy o przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, przepisów w zakresie ochrony konsumentów, przepisów księgowych i  podatkowych oraz wymogów regulacyjnych, a także ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami
5)   statystycznych i raportowania wewnętrznego – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest właściwa organizacja pracy (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia),
6)    realizacji obowiązków dotyczących identyfikacji klientów będących podatnikami Stanów Zjednoczonych Ameryki – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest umowa z dnia 7 października 2014 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa  FATCA oraz przepisy ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonaniu umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa  FATCA, tj. art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia,
a w przypadku skorzystania przez Panią/Pana z ofert Banku w zakresie produktów o charakterze kredytowym, dodatkowo w celach:
7)    oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz przygotowania przez Bank Formularza informacyjnego/oferty kredytowej które to działania wynikają z Prawa Bankowego oraz Rekomendacji KNF,
8)    statystycznych i analiz, których wynikiem nie są dane osobowe i wynik ten nie służy za podstawę podejmowania decyzji dotyczących konkretnych osób fizycznych – podstawą prawną jest uzasadniony interes Banku wynikający z przepisów Prawa bankowego,
9)    stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w art. 105a ust. 4 Prawa bankowego,