Dane Globalne

Administrator danych Bank Spółdzielczy w Tucholi z siedzibą w Tucholi ul. Świecka nr 15, 89-500, Tuchola
Dane kontaktowe Z Administratorem można się skontaktować osobiście lub poprzez adres poczty elektronicznej: bstuchola@bstuchola.pl, telefonicznie: 52 334 22 89 (z telefonów komórkowych i z zagranicy), pisemnie: ul. Świecka nr 15 ,89 – 500 Tuchola
Inspektor Ochrony Danych Bank Spółdzielczy w Tucholi, w celu realizacji obowiązków wynikających z RODO powołał Zespół Inspektora Ochronnych Danych Osobowych, w składzie:

• Bernadeta Gronowska – wiodący IOD
• Jacek Rembikowski – członek Zespołu
• Katarzyna Tomaszewicz – członek Zespołu

Wszelkie uwagi mogą Państwo kierować;

• listownie na adres: ul. Świecka 15, 89 – 500, Tuchola
• mailowo na adres: iodo@bstuchola.pl
• osobiście w siedzibie w godzinach pracy Centrali Banku.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Obowiązek podania danych Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy oraz ustawowo określonych uprawnień i obowiązków Banku związanych z wykonywaniem czynności bankowych; w przypadku niepodania danych osobowych Bank zmuszony jest odmówić zawarcia umowy.
W ramach procesu obsługi nasi pracownicy szczegółowo poinformują Panią/Pana co do obowiązkowego zakresu danych i zasadności ich podania