Klauzula informacyjna – płatności okazjonalne

Załącznik Nr 17 przyjęty przez Zarząd Uchwała Nr 53/2022 w dniu 07.04.2022r.

Załącznik nr 17

do „Zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy

oraz finansowaniu terroryzmu w Banku Spółdzielczym w Tucholi”

Klauzula informacyjna dla osób i podmiotów korzystających z usług Banku w zakresie płatności okazjonalnych niebędących Klientami Banku oraz dla Klientów dokonujących płatności w kasach Banku

Na podstawie art. 35 ust. 4 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Bank Spółdzielczy w Tucholi, jako Administrator Danych informuje, że:

1. Właściwa identyfikacja osoby dokonującej płatności okazjonalnej, czyli podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz jest warunkiem przeprowadzenia transakcji okazjonalnej i w takiej sytuacji pracownik obsługujący Panią/Pana jest zobowiązany poprosić o okazanie dokumentu tożsamości.

2. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w tym w szczególności zapewnienia przez Bank:

a) stosowania wobec swoich klientów środków bezpieczeństwa finansowego (w tym: poprzez identyfikowanie osoby upoważnionej do działania w imieniu klienta oraz weryfikowanie jej tożsamości i umocowania do działania w imieniu klienta oraz przetwarzania informacji zawartych w dokumentach tożsamości klienta i osoby upoważnionej do działania w jego imieniu oraz sporządzania ich kopii).

b) rozpoznawania ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego ze stosunkami gospodarczymi lub z transakcją okazjonalną oraz oceny poziomu rozpoznanego ryzyka,

c) dokumentowania rozpoznanego ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego ze stosunkami gospodarczymi lub z transakcją okazjonalną oraz jego oceny, w tym poprzez dokumentowanie zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego oraz wyników bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji, jak również wykazywania na żądanie organów o których mowa w art. 130 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, że przy uwzględnieniu poziomu rozpoznanego ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego z danymi stosunkami gospodarczymi lub transakcją okazjonalną zastosowały odpowiednie środki bezpieczeństwa finansowego

3. Pana/ Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze z klientem lub w którym przeprowadzono transakcje okazjonalne, bądź w wypadku sporządzenia bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji, przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku ich przeprowadzenia.

W obu ww. wypadkach na żądanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej złożone przed upływem okresu, o którym mowa wyżej, Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez kolejny okres nie dłuższy niż 5 lat, licząc od dnia, w którym upływa okres, jeżeli jest to konieczne w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych w zakresie działań przewidzianych Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy są:

a) Generalny Inspektor Informacji Finansowej

b) Bank Zrzeszający: SGB-Bank S.A.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, o ile odbyło się ono niezgodnie z prawem i w tym przypadku przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Dane kontaktowe Administratora Danych:

Z Administratorem można się skontaktować osobiście lub na adres poczty elektronicznej: iodo@bstuchola.pl, telefonicznie: 52 334 22 89, pisemnie: ul. Świecka 15, 89 – 500 Tuchola.

Inspektor Ochrony Danych

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym w Banku Inspektorem Ochrony Danych, na adres poczty elektronicznej: iodo@bstuchola.pl lub pisemnie (na adres siedziby Administratora).

Jednocześnie Bank Spółdzielczy w Tucholi, pragnie poinformować, iż dokonując wszelkich płatności, nie kwalifikowanych jako płatności okazjonalne zobowiązani jesteście Państwo do podania danych niezbędnych do wykonania operacji przelewu lub wpłaty na określony rachunek, w tym: numer rachunku odbiorcy, dane dokonującego wpłaty.

Bank jako Administrator Danych będzie przetwarzał Państwa dane wynikające z powyższej operacji tylko i wyłączenie w celu jej przeprowadzenia oraz dla potrzeb rozliczeń podatkowych, co wynika bezpośrednio z Prawa Bankowego oraz Ustawy o Rachunkowości.

W ramach procesu realizacji transakcji Państwa dane przekazywane są do w/w instytucji w zakresie przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz do:

a) izby rozliczeniowe utworzone na podstawie art. 67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe,

b) instytucje utworzone na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe;

c) inne podmioty na podstawie podpisanych przez Bank umów powierzenia.

Więcej informacji o podmiotach z którymi współpracuje Bank Spółdzielczy w Tucholi znajdą Państwo w informacji RODO na naszej stronie pod adresem: https://www.bstuchola.pl/odbiorcy-danych-osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz jest warunkiem przeprowadzenia transakcji okazjonalnej.