Klauzula informacyjna – Rekrutacja

KLAUZULA INFORMACYJNA

Dla kandydatów do pracy (Rekrutacja)

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu, dalej zwanym RODO informujemy:

I. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Tucholi z siedzibą w Tucholi, ul. Świecka 15, 89-500 Tuchola, Tel 52 334 22 89, e-mail: bstuchola@bstuchola.pl

II. Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pisząc na adres poczty elektronicznej: iodo@bstuchola.pl lub pisemnie na adres administratora.

III. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane będą przetwarzane na potrzeby procesu rekrutacji w zakresie:

   1. realizacji procesu rekrutacji i zatrudnienia (podstawa prawna: art. 221 Kodeksu Pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO dla podstawowych danych kadrowych) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych;
   2. realizacji procesu rekrutacji, jeżeli zakres Pani/Pana danych osobowych przekazanych w dokumentach aplikacyjnych będzie szerszy niż wynika to z art. 221 Kodeksu Pracy – na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a) oraz art. 9 ust. 2 lit a) RODO);
   3. realizacji procesu rekrutacji i zatrudnienia (podstawa prawna: art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego w związku z art. 10 RODO dla danych dotyczących niekaralności) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych;
   4. prowadzenia przyszłych rekrutacji, jeżeli wyrazi Pan/Pani dobrowolną zgodę na takie działanie w dokumentach aplikacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

IV. Okres przechowywania dokumentów aplikacyjnych

Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane do momentu zakończenia rekrutacji;

V. Informacja o wymogu podania danych

   1. Podanie danych osobowych na etapie rekrutacji jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji;
   2. Podanie danych dotyczących niekaralności jest obowiązkowe w przypadku ubiegania się o zatrudnienie na stanowiska określone w art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego i dotyczy przestępstw określonych w tym przepisie prawnym.
   3. Nieudzielenie informacji o niekaralności, lub nieudokumentowanie tych informacji, a także udzielenie informacji potwierdzających skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo, o którym mowa w art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego, mogą stanowić przyczynę odmowy zatrudnienia.
   4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia);

VI. Odbiorcy danych

Dane przetwarzane na etapie rekrutacji nie są udostępniane innym podmiotom w procesach przyszłych rekrutacji.

VII. Pani/Pana prawa w związku z przetwarzaniem danych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

   1. prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji w dowolnym momencie bez konieczności podania przyczyny i bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody. W przypadku cofnięcia zgody, dane te zostaną niezwłocznie usunięte;
   2. prawo do dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   3. prawo żądania do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   4. prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych;
   5. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
   6. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

Jeżeli zdecyduje się Pani/Pan ubiegać o zatrudnienie w Banku Spółdzielczym w Tucholi, prosimy o zamieszczenie następujących klauzul w dokumentach aplikacyjnych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Bank Spółdzielczy w Tucholi, z siedzibą w Tucholi ul. Świecka 15, 89-500  Tuchola .

□ Wyrażam zgodę /* □ Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji przez Bank Spółdzielczy w Tucholi, z siedzibą w Tucholi ul. Świecka 15, 89-500  Tuchola .

Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną administratora danych: Banku Spółdzielczego w Tucholi