Odbiorcy Danych Osobowych

Odbiorcy danych Dane mogą być przekazane następującym odbiorcom:
1) Związkowi Banków Polskich z siedzibą w Warszawie;
2) Komisji Nadzoru Finansowego;
3) Ministerstwu Finansów;
4) Biuru Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie;
5) podmiotom przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe w imieniu Banku na podstawie zawartej z Bankiem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmiotom przetwarzającym): SoftNet Sp. z.o.o , SGB-Bank S.A., Generali,  Spółdzielczy System Ochrony SGB w Poznaniu,
6) podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów Prawa bankowego oraz ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
7) podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonania zawartych z Panią/Panem umów, w tym Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., Polskim Standardem Płatności Sp. z.o.o., First Data Polska, IT Card, SGB-Bank S.A., NBP, SoftNet Sp. z.o.o, Kancelaria Radców Prawnych A. Pieścik, W. Pietrzykowski, W. Wolniewicz
8) Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – dotyczy klienta indywidualnego będącego posiadaczem rachunku płatniczego;
9) podmiotom uprawnionym do przeprowadzania kontroli dokumentacji przedsięwzięcia deweloperskiego albo zadania inwestycyjnego oraz etapów jego realizacji – dotyczy mieszkaniowego rachunku powierniczego;
10) jeżeli ze złożonego oświadczenia wynika, że spełnia Pani/Pan definicję podatnika Stanów Zjednoczonych Ameryki – Pani/Pana dane będą przekazywane do organów administracji podatkowej Stanów Zjednoczonych Ameryki (za pośrednictwem organów podatkowych Rzeczypospolitej Polskiej);
11) jeżeli w złożonym oświadczeniu wykazana została inna rezydencja podatkowa niż Polska – Pani/Pana dane będą przekazywane do organów administracji podatkowej państwa wskazanego w złożonym oświadczeniu (za pośrednictwem organów podatkowych Rzeczpospolitej Polskiej),
a w odniesieniu do umów o charakterze kredytowym dodatkowo:
12) Biuru Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie;
13) Krajowemu Rejestrowi Długów S.A. z siedzibą we Wrocławiu;
14) Biuru Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie;
15) Bankowi Gospodarstwa Krajowego jeżeli kredyt udzielany jest z pomocą BGK ;
16) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jeżeli kredyt udzielany jest we współpracy z ARiMR;
17) funduszowi poręczeniowemu (Bydgoski Fundusz Poręczeń Kredytowych) – w przypadku, gdy kredyt zostanie objęty poręczeniem.