Okres przechowywania danych osobowych

Okres przez który dane będą przechowywane 1) w związku ze złożonym wnioskiem o założenie rachunku (w szczególności podstawowego rachunku płatniczego), jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy – przez okres nie dłuższy niż 36 miesięcy licząc od daty negatywnie rozpatrzonego wniosku lub jego wycofania przez Panią/Pana
2) w zakresie promocji i marketingu opartego na elektronicznych kanałach komunikacji:
a) w trakcie trwania umowy – do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu lub odwołania zgody,
b) po rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od umowy – do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody,
3) W zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Banku w związku z prowadzeniem działalności bankowej oraz w związku z realizacją złożonego wniosku/zawarciem umowy – przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują bankom przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem Pani/Pana obowiązków z nich wynikających, w szczególności dla dokumentacji księgowej i podatkowej oraz przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy przez okres 5 lat o ile nie zostanie on wydłużony postanowieniami Sądów oraz upoważnionych organów Państwa.
W odniesieniu do umów o charakterze kredytowym, w przypadku skorzystania przez Panią/Pana  z oferty Banku w tym zakresie, dodatkowo:
4) W związku z przygotowaniem Formularza informacyjnego/oferty kredytowej, złożonym wnioskiem, jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy – przez okres 12 miesięcy licząc od daty przygotowania przez Bank Formularza informacyjnego/oferty kredytowej, negatywnie rozpatrzonego wniosku lub wycofaniem przez Panią/Pana złożonego wniosku;
5) Dla celów wykonywania czynności bankowych, w szczególności dokonywania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego – przez okres trwania Pani/Pana zobowiązania, a po jego wygaśnięciu – tylko w przypadku gdy wyraziła Pani/Pan zgodę lub gdy spełnione będą warunki, o których mowa w art. 105a ust. 3 Prawa bankowego, przez okres do 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania;
6) dla celów stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w art. 105a ust. 4 Prawa bankowego oraz do celów statystycznych i analiz – przez okres do 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania;