Podstawowy zakres przetwarzanych danych osobowych

Kategorie danych W przypadku korzystania z usług naszego Banku, Bank jako Administrator Danych przetwarza Pani/Pana dane osobowe zależnie od rodzaju usługi i produktu Bankowego w ramach następujących kategorii:
1)   dane identyfikujące (np. imię, nazwisko, PESEL, seria i nr dowodu osobistego),
2)   dane kontaktowe (np. adres, telefon, e-mail),
3)   dane finansowe (np. dane o dochodach i zobowiązaniach, posiadanych produktach finansowych, wykonywanych transakcjach),
4)   dane dotyczące sytuacji rodzinnej (np. podczas składania dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, w przypadku otwierania rachunku wspólnego),
5)   dane audiowizualne (np. nagrania rozmów, monitoring wizyjny),
6)   dane dotyczące gospodarstwa domowego (np. liczba osób w gospodarstwie domowym, wydatki),
7)   dane o wykształceniu i wykonywanym zawodzie,
8)   dane dotyczące sytuacji rodzinnej (np. o wspólności/rozdzielności  majątkowej)
9)   dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej, zawodowej lub społecznej.
Przy czym szczegółowe dane zawarte są w poszczególnych formularzach i wnioskach, przedkładanych Pani/Panu do wypełnienia w trakcie procesu obsługi Klienta i realizacji usług.
W przypadku skorzystania przez Panią/Pana z ofert Banku w zakresie produktów o charakterze kredytowym, Bank może dodatkowo przetwarzać dane pozwalające na dokonanie oceny zdolności  i wiarygodności kredytowej.
Dane, jakie pobieramy od Pani/Pana w procesie obsługi, są dodatkowo zależne od charakteru, w jakim Pani/Pan występuje (właściciel rachunku / kredytobiorca / współwłaściciel/ pełnomocnik  /osoba upoważniona).
Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące zakresu danych są Pani/Panu przekazywane podczas spotkania i stanowią załączniki do wniosków i umów.
Źródło danych Pani/Pana dane Bank pozyskuje bezpośrednio od Pani/Pana, od przedstawiciela ustawowego, pełnomocników, mocodawców (w przypadku pełnomocników i osób upoważnionych) oraz ze źródeł publicznie dostępnych (np. Biura Informacji Kredytowej, biur informacji gospodarczej, KRS, CEIDG, oczywiście o ile dane źródło Państwa dotyczy np. dane z CEIDG pobieramy tylko w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą).