Rachunek bieżący

Bank Spółdzielczy w Tucholi oferuje rachunek bieżący, który służy do gromadzenia środków pieniężnych i przeprowadzania rozliczeń pieniężnych.

» Rachunek pomocniczy
służy do przeprowadzania określonych rozliczeń pieniężnych w innych bankach niż Bank prowadzący rachunek

» Kto może otworzyć rachunek bieżący?
– Podmiot prowadzący działalność gospodarczą – osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, utworzona zgodnie z przepisami prawa, jeżeli jej przedmiot działania obejmuje prowadzenie działalności gospodarczej
– Inne jednostki organizacyjne – instytucje finansowe, instytucje i organizacje społeczne, polityczne, zawodowe, fundacje, stowarzyszenia i inne jednostki utworzone zgodnie z przepisami prawa, nie prowadzące działalności gospodarczej

» Co można zrobić przy pomocy rachunku bieżącego?

Na podstawie dyspozycji posiadacza rachunku Bank dokonuje miedzy innymi:
– przelewu środków na wskazane rachunki
– blokady środków zgromadzonych na rachunku
– przekazania środków na rachunek lokaty terminowej
– realizacji dyspozycji w ustalonej przez klienta kolejności
– realizacji dyspozycji zleceń jednorazowych i stałych z rachunku bankowego dotyczących różnego rodzaju płatności za usługi i świadczenia

» Dokumenty wymagane do otwarcia rachunku

1.dokumenty określające status prawny i charakter działalności (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, koncesję, zezwolenie, itp.; spółki cywilne dodatkowo pisemną umowę o utworzeniu spółki; spóki prawa handlowego: akt notarialny, postanowienie sądowe i wyciąg KRS – data wydania dokumentu – okres ważności dla Banku – do 3 miesięcy)

2. dokumenty wskazujące osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych

3. zawiadomienia o nadaniu numeru statystycznego REGON i numeru NIP

4. karta wzorów podpisów wypełniona w obecności pracownika Banku

5. stempel lub pieczątka firmowa o treści zgodnej z dokumentami (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą winny w treści pieczątki umieścić oprócz nazwy firmy lub określenia prowadzonej działalności, imię i nazwisko oraz adres; spółki nie posiadające osobowości prawnej oprócz nazwy firmy, imiona i nazwiska wspólników lub imię i nazwisko jednego ze wspólników z dodatkiem “i spółka”)

6. inne dokumenty jeżeli obowiązek ten wynika z odrębnych przepisów

Środki zgromadzone na rachunkach bieżącym i pomocniczym są płatne na każde żądanie.

Do rachunku bieżącego wydajemy międzynarodowe karty płatnicze Visa Business i Visa Business Electron.
Karty mogą być wykorzystywane do regulowania wydatków związanych z krajowymi i zagranicznymi podróżami służbowymi, regulowania zobowiązań wobec osób krajowych i zagranicznych oraz dokonywania wypłat gotówkowych.
Do jednego rachunku bieżącego Bank może wydać kilka kart, w zależności od wielkości limitu globalnego przypisanego danemu rachunkowi.

Swój rachunek firmowy mogą Państwo obsługiwać także poprzez kanały elektroniczne: eBankNet lub Home Banking.