RODO

Szanowni Klienci,

od dnia 25 maja 2018 roku w Banku mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego RODO), którego najważniejszym celem jest wzmocnienie ochrony danych osobowych osób fizycznych, które są gromadzone oraz przetwarzane przez podmioty (firmy i instytucje) prowadzące działalność na terenie Unii Europejskiej.

Bank Spółdzielczy w Tucholi pragnie podkreślić, że warunki realizacji usług dla Klientów nie ulegają zmianom, głównie ze względu na fakt, że dotychczasowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w Polsce zawarte w umowach są zbieżne z założeniami RODO.

CO TO JEST RODO

RODO jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Rozporządzenie ma na celu ochronę podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych.

DANE OSOBOWE

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej (art. 4 pkt 1 Rozporządzenia).

Bank przetwarza Pani/Pana dane z wykorzystaniem wszelkich środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa tych danych. Wszelkie informacje dotyczące relacji Pani/Pana z Bankiem objęte są, zgodnie z obowiązującymi przepisami, tajemnicą bankową, zgodnie z którą Bank, osoby w nim zatrudnione oraz osoby, za których pośrednictwem Bank wykonuje czynności bankowe, są obowiązane zachować tajemnicę bankową, która obejmuje wszystkie informacje dotyczące czynności bankowej, uzyskane w czasie negocjacji, w trakcie zawierania i realizacji umowy, na podstawie której Bank tę czynność wykonuje.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oznacza wyrażenie woli osoby, której dane dotyczą, której treścią jest przyzwolenie na przetwarzanie danych osobowych. Udzielenie zgody powinno być dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą, jest o tym informowana, zanim wyrazi zgodę. Wycofanie zgody musi być równie łatwe jak jej wyrażenie.

W związku z obsługą produktów bankowych, podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z wszelkimi umowami, Administratorem Państwa Danych jest Bank Spółdzielczy w Tucholi zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000153183, NIP 561-000-24-19, REGON 000495409, telefon kontaktowy: 52 3342289, 52 33 43771, bstuchola@bstuchola.pl,

z którym można się kontaktować:

– osobiście, w siedzibie głównej bądź w placówkach Banku

– pisemnie na adres centrali: 89-500 Tuchola ul. Świecka 15

– mailowo lub telefonicznie: bstuchola@bstuchola.pl, 52 3342289

Bank Spółdzielczy w Tucholi z dniem 1 stycznia 2022 roku, w celu realizacji obowiązków wynikających z RODO dokonał zmiany składu Zespołu Inspektorów Ochrony Danych Osobowych:

  • Bernadeta Gronowska
  • Jacek Rembikowski
  • Katarzyna Tomaszewicz

Za bezpośredni kontakt z Państwem odpowiada: Katarzyna Tomaszewicz, a wszelkie uwagi mogą Państwo kierować;

  • listowanie na adres: ul. Świecka 15, 89-500 Tuchola
  • mailowo na adres: iodo@bstuchola.pl
  • osobiście, w siedzibie w godzinach pracy Centrali Banku

CELE PRZETWARZANIA

Bank przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zawartych z nimi umów oraz dla realizacji czynności bankowych zleconych przez Klientów.

Oznacza to, że Bank przetwarza Państwa dane, pozyskane na etapie zawierania umowy lub zlecenia czynności, w celu wykonania wszelkich zadań związanych z obsługą Klienta, począwszy od jego poprawnej identyfikacji, oceny zdolności kredytowej, analiza ryzyka kredytowego, monitoring kredytowy, obsługa płatności, czy obsługa ubezpieczeń.

Dane te każdorazowo pozyskiwane są bezpośrednio od Klientów lub za ich pośrednictwem, gdy nie ma możliwości osobistego stawiennictwa osoby której dane dotyczą, a których podanie jest niezbędne do realizacji działań, np. w przypadku podania danych osób uposażonych na wypadek śmierci.

W przypadku procesów kredytowych, dane mogą być także pozyskiwane z BIK oraz innych instytucji zajmujących się lub umożliwiających Bankowi ocenę wiarygodności kredytowej klientów.

Dodatkowo dane te są przetwarzane w celu monitorowania ryzyk bankowych, związanych z prowadzoną przez Bank działalnością.

Bank jako instytucja zaufania publicznego podlega ponadto licznym obowiązkom prawnych do których należą przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy, przeciwdziałanie terroryzmowi oraz jak każde inne przedsiębiorstwo Bank podlega prawu podatkowemu, z czego wynikają kolejne obowiązki.

Ponad to Bank powierza oraz udostępnia Państwa dane na zasadach wynikających z obowiązującego prawa, gdzie informacje o tym fakcie, stosownie do oferowanej usługi zawarte zostały w umowach z Klientami.

PRAWA OSÓB KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych udzielana jest dobrowolnie, a dane gromadzone są adekwatnie do potrzeb wynikających z danej usługi świadczonej Klientowi.

Dane mogą i są przetwarzane:

– w celu realizacji umowy,

– na podstawie litery prawa,

– na podstawie zgody klienta.

Na żądanie Klienta, o ile nie zachodzi inna przesłanka prawna i Klient wyraził zgodę na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, to po jej zakończeniu zgoda może być skutecznie cofnięta w dowolnym czasie. W dowolnym momencie, także w trakcie trwania umowy mogą Państwo natomiast żądać zaniechania czynności marketingowych w tym profilowania oraz działań związanych z marketingiem bezpośrednim.

W każdej chwili mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych, sprostowania danych, żądanie ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia.

Ponadto w zakresie przekazanych przez Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo żądać ich przeniesienia do innego Administratora w ustrukturyzowanym czytelnym formacie o ile zakres danych nie narusza tajemnicy bankowej oraz praw osób trzecich.

W przypadku nieprawidłowego przetwarzania Państwa Danych, mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

KOMU DANE SĄ PRZEKAZYWANE

Dane są przeznaczone dla Banku oraz mogą być przekazane następującym odbiorcom:

– podmiotom i organom, którym Bank jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na   podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom lub organom uprawnionym do otrzymania od Banku danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego, Spółdzielczy System Ochrony),

– podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonywania zawartych z osobą, której dane dotyczą umów, w tym Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A., VISA, Mastercard, First Data Polska S.A.,

– biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie przepisów ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, na podstawie przepisów tej ustawy (np. Krajowy Rejestr Długów S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie),

– podmiotom przetwarzającym dane osobowe osoby, której dane dotyczą w imieniu Banku na podstawie zawartej z Bankiem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,

– podmiotom powiązanym działającym w ramach Spółdzielczej Grupy Bankowej,

-podmiotom wspierającym Bank w procesach biznesowych i w czynnościach bankowych .

Szczegółowe informacje dotyczące komu i na jakich warunkach dane są przekazywane zawarte zostały w umowach i/lub załącznikach do umów z Klientami.

Bank Spółdzielczy w Tucholi oświadcza, że nie przekazuje danych osobowych klientów do Państw trzecich.

CZAS PRZETWARZANIA

Czas przetwarzania generalnie zależny jest od rodzaju usługi i formy współpracy i wynika wprost z litery prawa w tym m.in. z:

– Prawa bankowego

– Ustawy o rachunkowości, w tym Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków

– Ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

– Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

– Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

– Ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających

– Kodeks cywilny

Pliki do pobrania

Liczba plików: 1