Zawieszenie spłaty rat kredytu – Koronawirus


W związku z ogłoszoną przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii związanej z

zachorowania na koronawirusa SARS-Cov-2, oraz licznymi zapytaniami Klientów naszego Banku

w sprawie zawieszenia spłat kredytów na okres obowiązywania stanu epidemiologicznego, Bank

Spółdzielczy w Tucholi wprowadza szybką i bezpieczną procedurę zawieszania spłat rat

kapitałowych dla naszych Klientów.

Działania te w znaczny stopniu upraszczają i przyśpieszają proces rozpatrywania wniosków

o zawieszenie spłat zarówno dla Klientów indywidualnych jak i biznesowych. W trosce o dobro

Państwa przewidziana została możliwość składania i procedowania wniosku z Klientem poprzez

elektroniczne kanały informatyczne:

– poprzez przesłanie wypełnionego wniosku na e-mail: kredyty@bstuchola.pl i kontakt tel. 52 334-37-71,

– poprzez przesłanie wypełnionego wniosku przez bankowość elektroniczną sgb24.pl.

Ma to na celu ograniczenie kontaktu fizycznego z Klientami i tym samym ograniczenie

możliwości rozprzestrzeniania się SARS-Cov-2.


Ustawowe zawieszenie wykonania umowy kredytu

Klient Indywidualny

Rozwiązanie zawieszenia wykonania umowy kredytu w ramach Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 2020 r. poz. 1086) – Tarcza antykryzysowa 4.0, jest skierowane do Klientów Indywidualnych, którzy po 13 marca 2020 r. utracili pracę lub inne główne źródło dochodu.

Zasady realizacji:

 • Warunek utraty źródła dochodu będzie spełniony w przypadku utraty pracy lub innego głównego źródła dochodu przez jednego z Kredytobiorców. Oświadczenie o utracie źródła dochodu składa Kredytobiorca, którego sytuacja dotyczy.

 • Zawieszenie wykonania umowy może zostać zrealizowane na pisemny wniosek Kredytobiorcy przy czym wniosek o zawieszenie wykonania umowy musi zostać podpisany przez wszystkich Kredytobiorców.

 • Wniosek o zawieszenie wykonania umowy musi zawierać oświadczenie kredytobiorcy o utracie źródła dochodu z klauzulą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 • Zawieszenie wykonania umowy dotyczy umów zawartych przed 13 marca 2020 r., dla których zakończenie okresu kredytowania przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty, czyli po 13 września 2020 r .

 • Bank realizuje zawieszenie wykonania umowy kredytu z dniem doręczenia Bankowi prawidłowego (kompletny, podpisany) wniosku o zawieszenie wykonania umowy kredytu na okres wskazany przez Kredytobiorcę we wniosku, nie dłuższy niż 3 miesiące.

 • Bank realizuje sprawy zawarte we wniosku, które spełniają warunki ustawowe.

 • Maksymalny okres zawieszenia wykonania umowy wynosi 3 miesiące.

 • Za realizację wniosku Bank nie pobiera żadnych opłat i prowizji a skorzystanie z zawieszenia wykonania umowy nie wymaga podpisania aneksu do umowy.

 • W okresie zawieszenia wykonania umowy Bank nie nalicza opłat ani odsetek od udzielonego kredytu oraz nie pobiera płatności z tyt. rat kapitałowo-odsetkowych, z wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z zawieszaną umową kredytu.

 • Zawieszeniem wykonania umowy mogą zostać objęte:

 • umowy o kredyt konsumencki – kredyt gotówkowy, karta kredytowa, limit w rachunku płatniczym, albo

 • umowy o kredyt hipoteczny – kredyt mieszkaniowy, pożyczka hipoteczna, kredyt konsolidacyjny, pozostałe zabezpieczone hipotecznie albo

 • umowy o kredyt w rozumieniu art. 69 Prawo bankowe – jeżeli Kredytobiorcą jest konsument w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks cywilny.

Posiadając kilka kredytów tego samego rodzaju (w ramach grupy kredytów konsumenckich, mieszkaniowych lub innych), Bank może zrealizować wniosek o zawieszenie wykonania tylko jednej umowy w ramach wymienionych grup kredytów. Dla każdego kredytu należy wypełnić wniosek oddzielnie.

 • Okres zawieszenia wykonania umowy nie jest traktowany jako okres kredytowania. Okres spłaty kredytu oraz wszystkie terminy przewidziane w umowie ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia wykonania umowy. Zawieszenie wykonania umowy jest rozumiane jako zawieszenie wykonania wszelkich praw i obowiązków wynikających z umowy kredytu/pożyczki zarówno po stronie Banku jak i Kredytobiorcy. Tym samym w okresie zawieszenia wykonania umowy Bank nie realizuje wobec Kredytobiorców, którzy złożyli wniosek następujących czynności i operacji, w szczególności:

 • wypłat transz kredytów,

 • brak możliwości korzystania z przyznanych limitów w ramach rachunku płatniczego oraz karty kredytowej,

 • wniosków Kredytobiorców o zmianę warunków umowy oraz nie podpisuje aneksów,

 • nie udziela Kredytobiorcom dodatkowego finansowania,

 • wszystkich pozostałych czynności wynikających bezpośrednio i pośrednio (na wniosek Kredytobiorcy) z umowy kredytowej, czynności dodatkowych, dyspozycji klientowskich

 • nie realizuje postanowień umownych przypadających na okres zawieszenia wykonania umowy.

Dodatkowo Bank informuje, że:

 • informację o zawieszeniu wykonania umowy kredytu Bank przekazuje do Biura Informacji Kredytowej S.A.,

 • zgodnie z Ustawą Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. Kredytobiorca w czasie obowiązywania umowy kredytu jest zobowiązany przedstawić – na żądanie banku – informacje i dokumenty niezbędne do oceny jego sytuacji finansowej i gospodarczej oraz umożliwiające kontrolę wykorzystania i spłaty kredytu,

 • zgodnie z Ustawą Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. w przypadku niedotrzymania przez Kredytobiorcę warunków udzielenia kredytu albo w przypadku utraty przez kredytobiorcę zdolności kredytowej bank może obniżyć kwotę przyznanego kredytu albo wypowiedzieć umowę kredytu,

 • Każdorazowo Bank ma prawo do oceny wiarygodności złożonego oświadczenia o utracie źródła dochodu.

Wniosek o zawieszenie wykonania umowy, którego integralną częścią jest oświadczenie o utracie źródła dochodu może być złożony:

 • w formie elektronicznej (skan lub zdjęcie uzupełnionego, kompletnego i podpisanego wniosku oraz oświadczenia) na adres kredyty@bstuchola.pl albo

 • osobiście w Oddziale Banku

Wniosek dla Klienta Indywidualnego:

Wniosek dot. ustawowych wakacji kredytowych Klient Indywidualny


1) e-mail :

Złóż wniosek o zawieszenie spłat Twojego kredytu w 5 prostych krokach :

 1. Pobierz wniosek o zawieszenie spłaty ze strony Banku (zapisz plik .pdf na komputerze – formularz interaktywny)

 2. Wypełnij wniosek i prześlij wypełniony wniosek (skan lub fotografia) na adres kredyty@bstuchola.pl

 3. Poczekaj na kontakt pracownika Banku

 4. Po poprawnym zweryfikowaniu Twojego wniosku otrzymasz drogą mailową lub telefonicznie decyzje

 5. Zaakceptuj decyzję Banku o zawieszeniu spłat i korzystaj z zawieszenia spłat bez wychodzenia z domu

W razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z nami:

e-mail: kredyty@bstuchola.pl

tel. 52 334-37-71


2. Bankowość elektroniczna – sgb24

 1. Zaloguj się do sgb24

 2. Po zalogowaniu do systemu bankowości elektronicznej należy wybrać z menu ‘e-wnioski’, a następnie ‘Obsługa moich kredytów’.

  Kliknięcie powoduje pojawienie się listy z której należy wybrać ‘Wakacje kredytowe’.

 3. Wypełniamy obowiązkowe pola i zaznaczamy zgody

 4. Po wypełnieniu naciskamy przycisk ‘Dalej’, system poprosi o autoryzację operacji.

 5. Złożony wniosek widoczny jest w menu e-wnioski, a następnie

  Złożone wnioski -> Moje wnioski -> Sprawdź status swojego wniosku.