Kredyt inwestycyjny przeznaczany jest na finansowanie realizowanych przez kredytobiorcę przedsięwzięć. 

Poznaj korzyści kredytu inwestycyjnego:

    • okres kredytowania nawet do 15 lat,

    • możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitału na okres do 12  miesięcy,

    • niski negocjowany wkład własny,

    • harmonogram spłat kredytu dostosowany do Twojej specyfiki prowadzonej działalności,

    • minimum formalności.

Bank Spółdzielczy w Tucholi uczestniczy w rządowym programie wsparcia dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, w ramach którego oferowane są gwarancje i poręczenia Banku Gospodarstwa Krajowego.

Kto może otrzymać kredyt?

Kredyt może otrzymać podmiot prowadzący  działalność gospodarczą (w tym rolniczą) lub podmiot podejmujący działalność rolniczą.

Przeznaczenie kredytu

Kredyt jest przeznaczony na finansowanie lub refinansowanie poniesionych w ciągu ostatnich 12 miesięcy nakładów inwestycyjnych takich jak:

    • zakup gruntu i terenu, 

    • zakup/budowa/rozbudowa/dokończenie budowy/nadbudowa/remont/modernizacja budynku, obiektu z powierzchnią mieszkaniową nieprzekraczającą 30% całkowitej powierzchni budynku/obiektu,

    • zakup maszyn, urządzeń, linii technologicznych i środków transportowych, zakup wyposażenia, zakup innych środków trwałych,

    • zakup innych środków trwałych oraz inne zakupy inwestycyjne, których celem było stworzenie nowych lub rozwój już istniejących podmiotów gospodarczych, lub których celem jest stworzenie nowych (dotyczy działalności rolniczej) lub rozwój już istniejących podmiotów gospodarczych,    

    • spłata kredytu inwestycyjnego w innym Banku (na podstawie indywidualnych warunków uzgodnionych z Klientem).

Warunki otrzymania kredytu

Podstawowym warunkiem otrzymania kredytu jest prowadzenie działalności gospodarczej od co najmniej 12 miesięcy (nie dotyczy działalności rolniczej).  

Maksymalna wysokość kredytu

Maksymalna wysokość kredytu uzależniona jest od kosztów inwestycji, udziału środków własnych Klienta oraz wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu.

Udział własny

Przy ubieganiu się o kredyt jest wymagane posiadanie środków własnych w wysokości min 20% całkowitych kosztów inwestycji

Okres kredytowania

Maksymalny okres kredytowania wynosi 15 lat i dopasowany jest do możliwości płatniczych Klienta. W uzasadnionych przypadkach okres ten może zostać wydłużony.

Zabezpieczenie kredytu

Forma zabezpieczenia spłaty kredytu ustalana jest indywidualnie z Klientem.

Wypłata kredytu

Kredyt wypłacany jest bezgotówkowo jednorazowo lub w transzach na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających istnienie zobowiązania Klienta. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wypłaty części kredytu gotówkowo.

Spłata kredytu

Terminy i forma spłaty kredytu dostosowane są do indywidualnych możliwości i oczekiwań Klienta.

Jeśli potrzebujesz dodatkowej informacji, zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr telefonu 52-334-37-71  lub za pomocą poczty elektronicznej kredyty@bstuchola.pl