Prawa osób których dane dotyczą

Prawa osoby, której dane  dotyczą W celu ochrony praw i wolności oraz zapewnienia kontroli nad przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
– prawa dostępu do danych – czyli prawo do otrzymania informacji m.in. jakie dane dane i w jakich celach Bank przetwarza; w tym zakresie możliwe jest także uzyskanie kopii danych.
– prawa do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – czyli prawo do wskazania tak zakresu, jak i okoliczności stanowiących podstawę wniosku o usunięcie danych  (np. gdy dane są nadal przetwarzane mimo ustania podstawy przetwarzania).
Warto jednak wiedzieć, że w przypadku posiadania czynnej umowy, przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do jej realizacji, a więc dane nie mogę być usunięte.
– prawa do przenoszenia danych – czyli prawo do uzyskania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego o ile są to dane dostarczone przez osobę zainteresowaną, a nie stanowią wyniku działania Banku.
– prawa do ograniczenia przetwarzania danych – podobnie jak prawo do usunięcia stanowi prawo ograniczające zakres przetwarzanych danych na wniosek osoby, której dotyczą, jednakże każdy taki wniosek wymaga indywidualnego podejścia i oceny co do możliwości jego zrealizowania.
– prawo do sprostowania danych – jest to niezbywalne prawo do poprawiania i aktualizacji danych każdorazowo gdy Bank przetwarzałby dane niepoprawne lub nieaktualne.
– prawo sprzeciwu – w każdym momencie można złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych w zakresie: profilowania (o ile ma miejsce), zautomatyzowanego podejmowania decyzji o ile nie wpływa to negatywnie na prawa osoby wnioskującej lub nie pozostaje w sprzeczności z przepisami praw (np. ustawą o przeciwdziałaniu praniu brudny pieniędzy), marketingu.
Wszelkie wnioski dotyczące realizacji praw należy kierować formalnie na adres Administratora Danych, drogą tradycyjną lub mailową.
Ponadto przysługują Państwu prawo do wniesienia skargi do PUODO:
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
https://uodo.gov.pl